Aktualności

Rezerwacja i płatność On-Line (regulamin)07-07-2015

REGULAMIN PŁATNOŚCI I ZAPISÓW ON-LINE

NA ZAJĘCIA FITNESS I REZERWACJI KORTÓW DO SQUASHA

Klubu ENDORFINA Fitness & Squash

Oznaczenia:

Zajęcia – rodzaj ćwiczeń fitness

Panel – elektroniczny system rezerwacji miejsc na zajęcia

Organizator zajęć – Endorfina Fitness & Squash 39-200 Dębica ul. Głowackiego 17a/4

Użytkownik panelu – klubowicz, który pomyślnie przeszedł proces rejestracji i otrzymał dostęp do panelu

Terminarz – grafik obowiązujących zajęć fitness

Lista główna – Użytkownik, który znajduje się na liście głównej, zobowiązany jest do uczestnictwa w zajęciach

Lista rezerwowa – Użytkownik zostaje zapisany na listę rezerwową, jeśli lista główna jest już pełna.

I REZERWACJE:

 1. Warunkiem korzystania z panelu rezerwacji jest akceptacja wszystkich punktów poniższego regulaminu.

 2. Zapisu na zajęcia można dokonać korzystając z panelu znajdującego się na stronie www.endorfina-debica.pl . Przy braku dostępu do sieci, rezerwacji można dokonać telefonicznie pod numerem telefonu: 739 521 647 od poniedziałku do niedzieli w godzinach otwarcia Klubu.

 1. By otrzymać dostęp do panelu, należy pozytywnie przejść przez proces rejestracji wypełniając formularz rejestracyjny.

 2. W panelu znajduje się aktualny terminarz. Rezerwacji na zajęcia można dokonać z maksymalnie 6 dniowym wyprzedzeniem.

 3. Poprzez kliknięcie odpowiedniego okienka w terminarzu, Użytkownik dokonuje rezerwacji na wybrane zajęcia. Nad terminarzem znajduje się lista obecnych zapisów na zajęcia wraz z informacją, na którą listę Użytkownik został zapisany.

 4. Użytkownik zobowiązany jest do usunięcia rezerwacji, jeśli nie dotrze na zajęcia. W przypadku nieobecności rezerwację należy anulować najpóźniej na 3 godziny przed zajęciami. Dwukrotne nieusunięcie rezerwacji spowoduje zablokowanie dostępu do panelu Użytkownikowi na okres 1 tygodnia.

 5. Usunięcia rezerwacji może jedynie za pośrednictwem recepcji (osobiście lub telefonicznie).

 6. Po rezygnacji uczestnika z zajęć, recepcja poinformuje pierwszą osobę z listy rezerwowej.

 7. Procedura dotyczy również rezerwacji kortów do Squasha z tą różnicą, że w przypadku nie odwołania rezerwacji naliczana jest opłata wynajmu lub odbicie wejścia z karnetu.

 8. Zapisy obowiązują na wszystkie zajęcia – pierwszeństwo wstępu na zajęcia mają osoby z listy. W przypadku nie zapełnienia listy pierwszeństwo mają osoby przebywające w klubie.

 9. W sprawach nieujętych niniejszym regulaminem wszelkie decyzje należą do Organizatora zajęć.

II. PŁATNOŚĆ ON-LINE

 1. Usługodawca jest: MARQUELL sp. z o.o. z siedzibą: 39-200 Dębica, ul. Głowackiego 17a/4 NIP: 872-24-08-111

 2. Biuro Obdługi Klienta: Recepcja klubu ENDORFINA FITNESS & SQUASH
  mieszcząca się pod adresem: 39-200 Dębica, ul. Głowackiego 17a/4, tel: 739 521 647

operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

REKLAMACJE

1.Wszelkie reklamacje Uczestnicy zajęć winni zgłaszać do managera lub drogą mailową na adres: biuro@endorfina-debica.pl w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji.

2. Reklamacja winna zawierać szczegółowy opis zdarzenia wraz z podaniem podstaw reklamacji.

WYCIĄG Z UMOWU DOTYCZACY ROZWIĄZANIA UMOWY:

7.ROZWIĄZANIEUMOWY 7.1. Klient lub Członek Klubu ma prawo do rozwiązania umowy zawartej na czas dłuższy niż 1 miesiąc, za uprzednim pisemnym wypowiedzeniem z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia którego bieg liczony jest od 1 dnia następnego miesiąca. 7.2. Umowa na okres bezterminowy jest automatycznie przedłużana. 7.3. Ponadto Członek Klubu ma prawo rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, ze skutkiem natychmiastowym, w razie rażącego naruszenia przez Klub zobowiązań zawartych w niniejszym regulaminie. 7.4. Klub w każdym momencie zachowuje prawo do rozwiązania bez wypowiedzenia umowy o świadczenie usług w razie nieprzestrzegania postanowień niniejszego regulaminu lub naruszania zasad współżycia społecznego oraz norm porządkowych. Umowa uważana jest za rozwiązaną z chwilą otrzymania przez Klienta lub Członka Klubu oświadczenia o rozwiązaniu Umowy. Wszczególności Klub uprawniony jest do rozwiązania Umowy w razie zaległości w jakichkolwiek płatnościach na rzecz Klubu. 7.5. W razie rozwiązania umowy Członkowi Klubu przysługuje zwrot pieniędzy za niewykorzystane Usługi, proporcjonalnie do czasu pozostałego do wykorzystania w ramach opłaty abonamentowej, tylko w przypadku zapłaty za całość z góry.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I WIZERUNKU

1. Administratorem danych osobowych jest Endorfina Fitness & Squash.

2. Osoba korzystająca z usług Endorfina Fitness & Squash wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. W przypadku dzieci obowiązek ten dotyczy ich opiekunów prawnych.

3. Osoba korzystająca z usług Endorfina Fitness & Squash ma prawo dostępu w każdej chwili do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia.

4.Osoba korzystająca z usług Endorfina Fitness & Squash wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji Klubu w przypadku publikacji zdjęć i filmów z zajęć i imprez okolicznościowych organizowanych przez Endorfina Fitness & Squash.

Wróć do listy